| โครงการติดตั้งอาคารอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันฟ้าผ่าบริเวณหลุมจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ